Yhdistyksen säännöt

1 §

Suomen Patologiyhdistys, Finlands Patologföreningen, on ihmis- ja eläinpatologien sekä oikeuslääketieteen tutkijain muodostama yhdistys.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksessä ovat suomen- ja ruotsinkieli tasa-arvoiset.

 

2 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan johtokunnan ehdotuksesta ottaa yhdistyksen pyrkimyksistä kiinnostunut Suomen kansalainen. Sitä paitsi voi yhdistys valita kunniajäseniä.

 

3 §

Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosimaksun, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa. Jäsen, joka kehoituksesta huolimatta, kahtena peräkkäisenä vuotena ei ole suorittanut määrättyä vuosimaksua, katsotaan yhdistyksestä eronneeksi. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.

 

4 §

Yhdistyksen tehtävä on osittain edustaa Suomea Pohjoismaisessa Patologiyhdistyksessä; osittain omassa maassa edistää tieteen kehitystä 1 §:ssä mainituilla aloilla järjestämällä keskustelukysymyksiä, esitelmiä ja kokouksia.

 

5 §

Suomen edustaja Pohjoismaisessa Patologiyhdistyksessä tulee yhdistyksen:

-          Valita 3 edustajaa Pohjoismaisen Patologiyhdistyksen keskushallitukseen. (Hovedbestyrelsen).

-          Laatia luettelo Suomen Patologiyhdistyksen jäsenistä ja tehdä ehdotus yhdistyksen ulkopuolella olevien tiedemiesten kutsumisesta seuraavaan kokoukseen.

-          Järjestää keskustelukysymyksiä ja esitelmiä seuraavaan kongressiin.

-          Hyvissä ajoin, vähintäin 6 kuukautta ennen seuraavaa kongressia antaa Pohjoismaiden Patologiyhdistyksen johtokunnalle tiedot yllä mainituista asioista.

-          Yhteistyössä ja yhteisvastuullisesti muiden pohjoismaiden patologiyhdistysten kanssa julkaista Acta pathologica et microbiologica scandinavica- nimistä aikakauskirjaa, jolloin Suomen Patologiyhdistystä aikakauskirjan toimituksessa edustaa kaksi yhdistyksen valitsemaa jäsentä.

6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosittain valittu johtokunta, jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä lisäksi kaksi jäsentä. Sihteeri toimii sitä paitsi rahastonhoitajana.

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja (jompikumpi) yhdessä sihteerin kanssa.

8 §

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kokoon kutsumana niin usein kuin asiat sen vaativat, tai jos vähintäin kaksi johtokunnan jäsentä sitä anoo ja on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintäin kaksi jäsentä on läsnä.

9 §

Johtokunnan tehtävänä on:

-          Hoitaa yhdistyksen asioita sekä edustaa sitä.

-          Kiinnittää huomiota kaikkiin yhdistystä ja sen toimintaa koskeviin asioihin sekä toimia tarkoitusperien toteuttamiseksi.

-          Hoitaa yhdistyksen varoja.

-          Vuosittain ennen helmikuun 15. Päivää tilintarkastajille esittää yhdistyksen tilien ja hallinnan tarkastamista varten tilikirjat ja asiakirjat.

-          Vuosikokouksessa esittää edellisen vuoden vuosikertomus.

-          Panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset.

Johtokunta voi erikoistehtäviä varten asettaa toimikuntia.

10 §

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilintarkastajien tulee ennen maaliskuun ensimmäistä päivää tarkastaa edellisen vuoden tilit ja hallinto ja antaa niistä kirjallinen kertomus.

11 §

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen maaliskuussa johtokunnan määräämässä paikassa. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)     Johtokunnan vuosikertomus ja siitä mahdollisesti aiheutuvat toimenpiteet.

2)     Tilintarkastajain kertomus ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja rahastonhoitajalle.

3)     Puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten vaalit.

4)     Kahden tilintarkastajan vaali.

5)     Jäsenmaksun suuruuden määrittäminen.

6)     Muita kysymyksiä, joita johtokunta tai yhdistyksen jäsen haluaa esittää käsiteltäviksi; jäsenen tekemä ehdotus on kuitenkin jätettävä johtokunnalle kirjallisesti ennen helmikuun 15 päivää.

12 §

Yhdistys kokoontuu johtokunnan tarpeelliseksi katsoessa ylimääräiseen kokoukseen.

13 §

Kutsu vuosikokoukseen tai ylimääräiseen kokoukseen on johtokunnan vähintäin 7 päivää ennen kokousta ilmoitettava joko kirjallisesti joka jäsenelle tahi sanomalehti-imoituksella.

14 §

Yhdistyksen ja johtokunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokouksen pöytäkirjan tarkastavat kokouksen valitsemat henkilöt. Johtokunnan kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

15 §

Näiden sääntöjen muutosehdotus tai yhdistyksen lakkauttamisehdotus voidaan esittää ainoastaan vuosikokouksessa ja ottaa käsiteltäväksi seuraavassa tätä varten kokoon kutsutussa uudessa kokouksessa tai seuraavassa vuosikokouksessa. Päätös on pätevä jos ehdotusta kannattaa vähintäin ¾ annetuista äänistä.

Jos yhdistys lakkaa toimimasta, on yhdistyksen varat käytettävä 1 §:ssä mainittujen tieteenhaarojen alaan kuuluvaan tutkimustyöhön.