Yhdistyksen säännöt

1 §

Suomen Patologiyhdistys, Finlands Patologföreningen, on patologien, oikeuslääkärien sekä näistä aloista kiinnostuneiden lääkärien ja tutkijoiden muodostama yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen.

2 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa hakemuksesta yhdistyksen pyrkimyksistä kiinnostunut Suomen kansalainen. Puheenjohtaja käsittelee ja hyväksyy jäsenhakemukset. Yhdistys voi valita kunniajäseniä. Yhdistyksellä on oikeus jäsenen erottamiseen, jos jäsen on jättänyt täyttämättä velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut tai on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

3 §

Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosimaksun, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa. Jäsen, joka kehotuksesta huolimatta, kahtena peräkkäisenä vuotena ei ole suorittanut määrättyä vuosimaksua, katsotaan yhdistyksestä eronneeksi. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.

4 §

Yhdistyksen tehtävä on edustaa Suomea Euroopan patologiyhdistyksessä (European Society of Pathology) ja antaa pyydettäessä asiantuntijalausuntoja ja järjestää alan kokouksia ja koulutustilaisuuksia. Yhdistyksen tehtävänä on erityisesti osallistua patologian erikoistumiskoulutukseen ja kehittää sitä.

5 §

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosittain valittu johtokunta, jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä korkeintaan muuta kuusi jäsentä. Sihteeri toimii rahastonhoitajana.

6 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai yhdistyksen sihteeri.

7 §

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kokoon kutsumana niin usein kuin asiat sen vaativat, tai jos vähintään kaksi johtokunnan jäsentä sitä anoo ja on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä on läsnä. Johtokunnan jäsen voi osallistua johtokunnan kokoukseen myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

8 §

Johtokunnan tehtävänä on:

- Hoitaa yhdistyksen asioita sekä edustaa sitä.

- Kiinnittää huomiota kaikkiin yhdistystä ja sen toimintaa koskeviin asioihin sekä toimia tarkoitusperien toteuttamiseksi.
- Hoitaa yhdistyksen varoja.

- Vuosittain ennen huhtikuun 15. päivää esittää toiminnantarkastajalle yhdistyksen tilien ja hallinnan tarkastamista varten tilikirjat ja asiakirjat.

- Vuosikokouksessa esittää edellisen vuoden toimintakertomus. - Panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset. Johtokunta voi erikoistehtäviä varten asettaa toimikuntia.

9 §

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajan tulee ennen toukokuun 15. päivää tarkastaa edellisen vuoden tilit ja hallinto ja antaa niistä kirjallinen kertomus.

10 §

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen viimeistään toukokuun lopussa johtokunnan määräämässä paikassa. Yhdistyksen jäsen voi  johtokunnan tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä osallistua vuosikokoukseen myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Johtokunnan vuosikertomus ja siitä mahdollisesti aiheutuvat toimenpiteet.

2) Toiminnantarkastajan kertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen ja johtokunnan vastuuvapaudesta päättäminen

3) Puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten vaalit.

4) Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali.

5) Jäsenmaksun suuruuden määrittäminen.

6) Muita kysymyksiä, joita johtokunta tai yhdistyksen jäsen haluaa esittää käsiteltäviksi; jäsenen tekemä ehdotus on jätettävä johtokunnalle kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11 §

Mikäli johtokunnan jäsen eroaa tai tulee toimikautensa aikana esteelliseksi on johtokunnan tarpeen vaatiessa kutsuttava yhdistyksen ylimääräinen kokous valitsemaan uusi johtokunnan jäsen lopuksi toimikautta. Yhdistys kokoontuu johtokunnan tarpeelliseksi katsoessa tai yhdistyslain 20 §:n edellytysten täyttyessä ylimääräiseen kokoukseen.

12 §

Kutsu vuosikokoukseen tai ylimääräiseen kokoukseen on johtokunnan vähintään 7 päivää ennen kokousta ilmoitettava joko kirjallisesti postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kaikille jäsenille.

13 §

Yhdistyksen ja johtokunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokouksen pöytäkirjan tarkastavat kokouksen valitsemat henkilöt. Johtokunnan kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

14 §

Näiden sääntöjen muutosehdotus tai yhdistyksen purkamisehdotus voidaan esittää ainoastaan vuosikokouksessa ja ottaa käsiteltäväksi sitä varten kokoon kutsutussa uudessa kokouksessa tai seuraavassa vuosikokouksessa. Päätös on pätevä jos ehdotusta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä. Jos yhdistys lakkaa toimimasta, on yhdistyksen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen, josta viimeinen johtokunnan kokous tarkemmin päättää.

 

Uudet säännöt ovat astuneet voimaan PRH:n Yhdistysrekisterissä 27.9.2019.